[:nl]

Gebruiksvoorwaarden

Lees deze Gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”, “Gebruiksvoorwaarden”) zorgvuldig door voordat u de website https://goudsmederijherfst.nl (de “Service”) gebruikt die wordt beheerd door Goudsmederij Herfst (het “bedrijf”, “ik” en “me”).

Uw toegang tot en gebruik van de Service is afhankelijk van uw acceptatie en naleving van deze Voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot de Service of deze gebruiken.

Door de Service te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u het niet eens bent met enig onderdeel van de voorwaarden, hebt u mogelijk geen toegang tot de Service.

Welkom

Welkom bij Goudsmederij Herfst (Goldsmith’s store Autumn).
In deze winkel vind je handgemaakte echte solide gouden en sterling zilveren sieraden.

U kunt er zeker van zijn dat het bedrijf alleen 14 of 18 karaat massief goud en Sterling Zilver (925) zal gebruiken. De diamanten die worden gebruikt zijn echte diamanten, hun kwaliteit zal worden beschreven in de beschrijvingen van de sieraden. Het bedrijf zorgt ervoor dat de diamanten van eerlijke handel zijn.

Alle stukken worden met de hand gemaakt en op bestelling, hierdoor zijn de sieraden geen massaproductie.
Houd rekening met kleine afwijkingen van wat op de foto’s wordt getoond.
Ook de kleur van de edelstenen kan enigszins afwijken.


Annuleringen

Vraag om een ​​annulering binnen: 24 uur na aankoop.

Retouren en ruilgegevens

Aangepaste bestellingen – waaronder ringen die op bestelling zijn gemaakt in uw maat – kunnen niet worden geretourneerd.
Het bedrijf accepteert geen retouren of ruilen, omdat alle sieraden op bestelling worden gemaakt en voor u worden gepersonaliseerd.
Maar neem alsjeblieft contact met me op als u problemen heeft met uw bestelling.

Wees alsjeblieft zeker van uw ringmaat voordat u bestelt, als u het niet zeker weet, controleer het door uw vinger op maat te laten maken bij uw  plaatselijke juwelier of via http://ringsizes.co of http://www.onlineconversion.com/ring_size.html
Alle ringen zijn welkom: Amerikaanse maten, Engelse maten en Duitse (Europa / NL) maten. Ook halve en kwartmaten zijn mogelijk.

* Schade: ik vraag klanten om de geleverde artikelen onmiddellijk te inspecteren. Als er schade of defecten zijn gevonden, wordt het artikel vervangen of wordt het gerepareerd zonder extra kosten voor de klant. De schade of defecte claim moet binnen 2 werkdagen na levering worden ingediend.
Neem contact met me op voordat je het artikel retourneert.

* Item is verloren gegaan: als dat het geval is, wil ik u vragen eerst contact met me op te nemen. Ik zal mijn best doen om het probleem op te lossen. Het gebeurt heel zelden, maar soms kunnen deze dingen gebeuren. Meestal komt dit door een vertraging op internationale vluchten. Het bedrijf neemt contact op met PostNL (het postkantoor) om erachter te komen waarom het pakket nog niet is aangekomen. Blijf kalm en laat me weten wat er is gebeurd, ik weet zeker dat we iets kunnen regelen.

Betalingen

De betaling wordt geaccepteerd via iDeal, Paypal en creditcard, voor maximale transparantie en bescherming voor iedereen.
Als er invoerrechten of -heffingen zijn, zijn deze kosten bij het ontvangen van het pakket de verantwoordelijkheid van de klant.

* Annuleringsvoorwaarden: als de betaling niet is ontvangen, worden alle verkopen na 2 dagen geannuleerd.

Verzenden

Zorg ervoor dat dit adres correct is. Laat het me weten als u wilt dat de bestelling naar een ander adres wordt verzonden.

* Verpakking: De eenvoudige zilveren en gouden sieraden zijn verpakt in een mooie satijnen zakje. De sieraden boven de 100 Euro (100 Amerikaanse dollars) zijn verpakt in een mooie juwelendoosje.

* Verzending: het vervaardigen van bestellingen duurt momenteel 2 tot 3 weken voordat ze klaar zijn. (Laat het me weten als u uw bestelling wilt ontvangen voor een speciale datum. Als het mogelijk is om uw bestelling sneller te maken, zal ik mijn uiterste best doen).

Voor bestellingen van meer dan 100 US dollar of Euro raad ik aan om het pakket te verzenden met aangetekende post met track en trace, zodat u zeker weet dat het pakket veilig aankomt.

Als u de voorkeur geeft aan sieraden met een trackingnummer, kiest u de optie aangetekende post in het bestelproces.
Als u de voorkeur geeft aan verzekeringservice voor uw bestelling tijdens het postproces, neemt u contact met me op voor upgrades van de verzending.

Alle bestellingen worden verzonden met PostNL, Nederland.

Als u uw sieraden zeer binnenkort nodig heeft, kan deze met spoedzending door UPS worden verzonden. Neem contact op als u de bestelling snel wilt hebben voordat u bestelt.

Privacy

De persoonlijke gegevens van de klant worden opgeslagen in de administratie voor het ontvangen van de betaling en het verzenden van het pakket. Voor de administratie geldt een wettelijke bewaarplicht van 10 jaar.

Intellectueel eigendom

De Service en de originele inhoud, functies en functionaliteit ervan zijn en blijven het exclusieve eigendom van Goudsmederij Herfst en haar licentiegevers.

Links naar andere websites

De Service kan links bevatten naar websites van derden of naar services die geen eigendom zijn van of worden beheerd door Goudsmederij Herfst.

Goudsmederij Herfst heeft geen controle over, en neemt geen verantwoordelijkheid voor, de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. U erkent en gaat ermee akkoord dat Goudsmederij Herfst niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met gebruik of afhankelijkheid is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of services die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of services.

Het bedrijf raadt u ten zeerste aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van websites of services van derden die u bezoekt.

Beëindiging

Het bedrijf kan de toegang tot de service onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief zonder beperking als u de voorwaarden schendt.

Alle bepalingen van de Voorwaarden die naar hun aard na beëindiging van kracht blijven, blijven van kracht na beëindiging, inclusief maar niet beperkt tot eigendomsbepalingen, garantieaanspraken, aansprakelijkheid en aansprakelijkheidsbeperkingen.

Garanties

Uw gebruik van de Service is geheel op eigen risico. De Service wordt geleverd op een “AS IS” – en “AS AVAILABLE” -basis. De Service wordt aangeboden zonder enige vorm van garanties, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of de uitvoering.

Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden zullen worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.

Het verzuim van het bedrijf om enig recht of bepaling van deze voorwaarden af ​​te dwingen, wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van die rechten. Als enige bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard door een rechtbank, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen mij met betrekking tot de Service en vervangen alle voorafgaande overeenkomsten die ik zou kunnen hebben tussen het bedrijf met betrekking tot de Service en vervangen deze.

Veranderingen

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen. Als een herziening van materieel belang is, zal het bedrijf proberen minstens 15 dagen van tevoren op de hoogte te stellen voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een wezenlijke verandering inhoudt, zal naar goeddunken van het bedrijf worden bepaald.

Door de Service te blijven gebruiken of gebruiken nadat die herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, stop dan met het gebruik van de Service.

Contact

Als je vragen hebt over deze voorwaarden, neem dan contact met mij op (contact@goudsmederijherfst.nl).

Goudsmederij Herfst (Suzanne Leutscher)
Oud Bonaventurasedijk 75
3291 CJ Strijen
contact@goudsmederijherfst.nl
KvK nummer: 52.08.4892
BTW id nummer: NL002195354B11

Laatst bijgewerkt: 27 januari 2020

[:]

[:en]

Terms of Use

Please read these Terms of Use (“Terms”, “Terms of Use”) carefully before using the https://goudsmederijherfst.nl website (the “Service”) operated by Goudsmederij Herfst (the “company” and “me”).

Your access to and use of the Service is conditioned on your acceptance of and compliance with these Terms. These Terms apply to all visitors, users and others who access or use the Service.

By accessing or using the Service you agree to be bound by these Terms. If you disagree with any part of the terms then you may not access the Service.

Welcome

Welcome to Goudsmederij Herfst (Goldsmith’s store Autumn).
In this shop you will find handmade real solid Golden and Sterling Silver jewelry.

You can be sure that the company will only use 14 or 18 carat solid gold and Sterling Silver (925). The Diamonds which are used are real Diamonds, their quality will be described in the descriptions of the jewelery. The company will take care that the Diamonds are from honest business.

All pieces are created by hand and on order, the jewelry are not a mass production.
Please allow for slight variances from what is shown in the photos.
Also the color of the gemstones can be slightly different.

Cancellations

Request a cancellation within: 24 hours of purchase

Returns and exchange details

Custom orders – including rings made to order in your size – are not returnable.
The company don’t accept returns or exchanges, because all jewelry are made by order and personalized for you.
But please contact me if you have any problems with your order.
Please be certain of your ring size before ordering, if you are not sure, please check it by having your finger sized at your local jewelry store or by http://ringsizes.co or http://www.onlineconversion.com/ring_size.html
All ringsizes are welcome: US sizes, UK sizes and German (Europe/NL) sizes. Also half and quarter sizes are possible.
* Damages: I ask customers to immediately inspect the items delivered. If any damages or defects were found, the item will be replaced or it will be repaired without any additional cost to the customer. The damage or defect claim must be made within 2 business days of delivery.
Please contact me before you return the item.

* Item got lost: If that’s the case, I would like to ask you to contact me first and I’ll do my best to resolve the issue. It happens very rarely, but sometimes these things can happen. Mostly it’s because a delay on international flights. The company will contact PostNL (the postoffice) to find out why the package hasn’t arrived yet. Just stay calm and let me know what happened, I’m sure we’ll work something out.

Payments

Payment is accepted through iDeal, Paypal, creditcard only, for maximum transparency and protection for all.
If any import tariffs or duties occurs, when receiving the package, these costs will be the responsibility of the customer.

* Cancellation policy: If the payment is not received, all sales will be canceled after 2 days.

Shipping

Please make sure this address is correct. If you want the order to be sent to a different address, please let me know.

* Packaging: The simple silver and gold jewelry are packed in a lovely satin pouch. The jewelry above 100 Euro (bove 100 US Dollar) are packed in a lovely jewelry box.

* Shipping: The jewelry would take a 2 to 3 weeks handmaking process before they are ready.  (If you need your order for a special date, please let me know. I will take a look if it is possible to create your order faster).

For orders above 100 US Dollar I recommend to let the package to be shipped with registered mail with track and trace, so you will be sure the package will arrive safely.

If you prefer jewelry with a track and trace number, please choose the registered mail option in the order process.
If you prefer insurance on your item, please contact me for shipping upgrades.

All the orders are shipped with PostNL, Netherlands.

If you need your jewelry very soon, it can be send with priority mail by UPS, please contact if you need the order soon, before ordering.

Privacy

The customers personal data will be stored in the administration for receiving the payment and sending the package. A statutory retention obligation of 10 years applies to the administration.

Intellectual Property

The Service and its original content, features and functionality are and will remain the exclusive property of Goudsmederij Herfst and its licensors.

Links To Other Web Sites

The Service may contain links to third-party web sites or services that are not owned or controlled by Goudsmederij Herfst.

Goudsmederij Herfst has no control over, and assumes no responsibility for, the content, privacy policies, or practices of any third party web sites or services. You further acknowledge and agree that Goudsmederij Herfst shall not be responsible or liable, directly or indirectly, for any damage or loss caused or alleged to be caused by or in connection with use of or reliance on any such content, goods or services available on or through any such web sites or services.

The company strongly advise you to read the terms and conditions and privacy policies of any third-party web sites or services that you visit.

Termination

The company may terminate or suspend access to the Service immediately, without prior notice or liability, for any reason whatsoever, including without limitation if you breach the Terms.

All provisions of the Terms which by their nature should survive termination shall survive termination, including, without limitation, ownership provisions, warranty disclaimers, indemnity and limitations of liability.

Disclaimer

Your use of the Service is at your sole risk. The Service is provided on an “AS IS” and “AS AVAILABLE” basis. The Service is provided without warranties of any kind, whether express or implied, including, but not limited to, implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, non-infringement or course of performance.

Governing Law

These Terms shall be governed and construed in accordance with the laws of Netherlands without regard to its conflict of law provisions.

The company’s failure to enforce any right or provision of these Terms will not be considered a waiver of those rights. If any provision of these Terms is held to be invalid or unenforceable by a court, the remaining provisions of these Terms will remain in effect. These Terms constitute the entire agreement between me regarding the Service, and supersede and replace any prior agreements I might have between the company regarding the Service.

Changes

The company reserves the right, at our sole discretion, to modify or replace these Terms at any time. If a revision is material the company will try to provide at least 15 days notice prior to any new terms taking effect. What constitutes a material change will be determined at the company’s sole discretion.

By continuing to access or use the Service after those revisions become effective, you agree to be bound by the revised terms. If you do not agree to the new terms, please stop using the Service.

Contact

If you have any questions about these Terms, please contact me (contact@goudsmederijherfst.nl).

Goudsmederij Herfst (Suzanne Leutscher)
Oud Bonaventurasedijk 75
3291 CJ Strijen
contact@goudsmederijherfst.nl
KvK nummer: 52.08.4892
VAT id number: NL002195354B11

Last updated: 27 januari 2020

[:]