[:nl]

Privacybeleid

Goudsmederij Herfst (het “bedrijf”, “ik” of “me”) beheert de website Goudsmederij Herfst (de “Service”).

Deze pagina informeert u over het beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van persoonlijke gegevens wanneer u de Service gebruikt.

Het bedrijf zal uw informatie niet gebruiken of delen met iemand anders dan zoals beschreven in dit privacybeleid.

Goudsmederij Herfst gebruikt uw persoonlijke informatie voor het leveren en verbeteren van de service. Door gebruik te maken van de Service, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders gedefinieerd in dit privacybeleid, hebben de termen die in dit privacybeleid worden gebruikt dezelfde betekenissen als in de algemene voorwaarden, toegankelijk via https://goudsmederijherfst.nl

Informatie verzamelen en gebruiken

Tijdens het gebruik van de Service kan het bedrijf u vragen mij bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie (“Persoonlijke informatie”) kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

Naam
E-mailadres
Adres

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in de administratie voor het ontvangen van de betaling en het verzenden van het pakket. Voor de administratie geldt een wettelijke bewaarplicht van 10 jaar.

Loggegevens

Het bedrijf verzamelt informatie die uw browser verzendt wanneer u de Service bezoekt (“Loggegevens”). Deze loggegevens kunnen informatie bevatten zoals het internetprotocol (“IP”) -adres van uw computer, browsertype, browserversie, de pagina’s van de service die u bezoekt, het tijdstip en de datum van uw bezoek, de tijd die aan die pagina’s is besteed en andere statistieken.

Cookies

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens, waaronder mogelijk een anonieme unieke identificatie. Cookies worden vanaf uw website naar uw browser gestuurd en op de harde schijf van uw computer opgeslagen.

Het bedrijf gebruikt “cookies” om informatie te verzamelen. U kunt uw browser opdracht geven om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u sommige delen van de Service mogelijk niet gebruiken.

Serviceproviders

Het bedrijf kan externe bedrijven en personen in dienst nemen om de Service te vergemakkelijken, de Service namens het bedrijf te leveren, servicegerelateerde services te verlenen of me te helpen bij het analyseren van de manier waarop de Service wordt gebruikt.

Deze derde partijen hebben alleen toegang tot uw persoonlijke gegevens om deze taken namens het bedrijf uit te voeren en zijn verplicht om deze taken niet bekend te maken of voor een ander doel te gebruiken.

Beveiliging

De beveiliging van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor mij, maar vergeet niet dat geen enkele verzendmethode via internet of methode voor elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel het bedrijf ernaar streeft om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kan het bedrijf de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Links naar andere sites

De Service kan links bevatten naar andere sites die niet door het bedrijf worden beheerd. Als u op een link van derden klikt, wordt u naar de site van die derde partij geleid. Ik adviseer u ten zeerste om het Privacybeleid van elke site die u bezoekt te bekijken.

Het bedrijf heeft geen controle over en neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of services van derden.

Naleving van wetten

Het bedrijf zal uw persoonlijke gegevens vrijgeven wanneer dit wettelijk of per dagvaarding is vereist.

Wijzigingen in het privacybeleid

Het bedrijf kan het privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Het bedrijf zal u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

U wordt geadviseerd om dit privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Contact

Als je vragen hebt over dit privacybeleid, neem dan contact met me op (contact@goudsmederijherfst.nl).

Laatst bijgewerkt: 27 januari 2020

[:]

[:en]

Privacy Policy

Goudsmederij Herfst (the “company” or “me”) operates the Goudsmederij Herfst website (the “Service”).

This page informs you of the policies regarding the collection, use and disclosure of Personal Information when you use the Service.

The company will not use or share your information with anyone except as described in this Privacy Policy.

Goudsmederij Herfst uses your Personal Information for providing and improving the Service. By using the Service, you agree to the collection and use of information in accordance with this policy. Unless otherwise defined in this Privacy Policy, terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in the Terms and Conditions, accessible at https://goudsmederijherfst.nl

Information Collection And Use

While using the Service, the company may ask you to provide me with certain personally identifiable information that can be used to contact or identify you. Personally identifiable information (“Personal Information”) may include, but is not limited to:

Name
Email address
Address

Your personal data will be stored in the administration for receiving the payment and sending the package. A statutory retention obligation of 10 years applies to the administration.

Log Data

The company collects information that your browser sends whenever you visit the Service (“Log Data”). This Log Data may include information such as your computer’s Internet Protocol (“IP”) address, browser type, browser version, the pages of the Service that you visit, the time and date of your visit, the time spent on those pages and other statistics.

Cookies

Cookies are files with small amount of data, which may include an anonymous unique identifier. Cookies are sent to your browser from a web site and stored on your computer’s hard drive.

The company uses “cookies” to collect information. You can instruct your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, if you do not accept cookies, you may not be able to use some portions of the Service.

Service Providers

The company may employ third party companies and individuals to facilitate the Service, to provide the Service on the company’s behalf, to perform Service-related services or to assist me in analyzing how the Service is used.

These third parties have access to your Personal Information only to perform these tasks on the company’s behalf and are obligated not to disclose or use it for any other purpose.

Security

The security of your Personal Information is important to me, but remember that no method of transmission over the Internet, or method of electronic storage is 100% secure. While the company strives to use commercially acceptable means to protect your Personal Information, the company cannot guarantee its absolute security.

Links To Other Sites

The Service may contain links to other sites that are not operated by the company. If you click on a third party link, you will be directed to that third party’s site. I strongly advise you to review the Privacy Policy of every site you visit.

The company has no control over, and assume no responsibility for the content, privacy policies or practices of any third party sites or services.

Compliance With Laws

The company will disclose your Personal Information where required to do so by law or subpoena.

Changes To This Privacy Policy

The company may update the Privacy Policy from time to time. The company will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page.

You are advised to review this Privacy Policy periodically for any changes. Changes to this Privacy Policy are effective when they are posted on this page.

Contact

If you have any questions about this Privacy Policy, please contact me (contact@goudsmederijherfst.nl).

Last updated:  27 januari 2020

[:]